V skratke o mediácií

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore.

Ako vyzerá mediácia? – Kroky mediácie

Pre prehľadnosť a ľahšie zapamätanie postupu v mediácii sme jednotlivé časti mediačného sedenia rozdelili do 7 krokov. Šesť krokov sa týka priamo mediačného stretnutia a jeden krok sa týka kontaktovania so stranami a dohodnutia mediačného stretnutia. Uvádzame krokový mediačný model upravený podľa Charlesa Wigginsa (1996).

1. Kontakt so spornými stranami – iniciovanie a dohodnutie mediácie.

2. Úvod – dohodnutie pravidiel a oboznámenie strán s mediáciou.

V tomto kroku môže mediátor ovplyvniť celé stretnutie tým, ako vysvetlí stranám pravidlá spoločného fungovania v mediačnom stretnutí, vysvetlí postup, akým sa bude uberať diskusia a objasní niekoľko princípov mediácie a svoju rolu v nej.

Mediátor je v tejto fáze aktívny, ale na druhej strane všetko, čo povie, si dá schváliť oboma stranami, pretože jedine aktívny súhlas strán (samozrejme aj nesúhlas), pomáha v tejto fáze zapojiť strany do vedenia celej mediácie, a tým vytvára od počiatku ich spoluzodpovednosť za to, ako celá mediácia bude prebiehať. Mediátor si overuje u oboch strán, či porozumeli a prijali so súhlasom všetko, čo povedal. Tak si zabezpečuje prevenciu v tom prípade, že ak sa náhodou riešenie bude uberať nekonštruktívnym spôsobom alebo sa strany začnú hádať, má ľahšiu pozíciu pri udržaní kontroly nad správaním oboch strán.

3. Rekonštrukcia sporu – strany vyrozprávajú svoj pohľad na konflikt medzi nimi.

Úvod stretnutia by sa mal z mediátorovej strany skončiť tým, že sa strán opýta, či sú pre nich všetky pravidlá a dohody zrozumiteľné a či môžete prejsť k ďalšiemu kroku.

Poradie hovorenia
Rekonštrukciu sporu začínajte ako mediátor tým, že sa opýtate strán, ktorá z nich chce začať rozprávať ako prvá. Ak sa strany dohodnú, venujte pozornosť jednej strane a nechajte stranu porozprávať „svoj príbeh“.

Rozprávanie príbehu
Niekedy sa tento krok v mediácii nazýva „neprerušovaný čas“ – je to čas, kedy strany jedna po druhej môžu bez vzájomného prerušovania porozprávať s vašou pomocou to, ako samy vidia z ich pohľadu priebeh sporu a čo im na spornej situácii prekáža. Väčšinou je to prvýkrát, keď majú strany možnosť počuť vcelku, čo si druhá strana myslí a čo cíti.

4. Definovanie sporu – vyjasnenie sporných miest a záujmov strán.
V treťom kroku si mediátor zapisuje počas dialógov so stranami, aké záujmy a nároky majú strany a čo chcú dosiahnuť pri riešení sporu. Štvrtý krok plynule nadväzuje na tretí krok. V podstate je prirodzenou súčasťou rekonštrukcie sporu. Definovanie sporných bodov je pomenovanie tých miest v konflikte, kde strany potrebujú od druhej strany, aby urobila (alebo prestala robiť) niečo na uspokojenie jej záujmov. Niekedy stačí iba jej porozumenie alebo rešpekt, inokedy ospravedlnenie, často ide o zmenu správania alebo pomoc pri realizácii riešenia.

5. Tvorba možností riešenia konfliktu – navrhovanie riešení a vyjednávanie strán.

Tento krok smeruje strany ku konkrétnym riešeniam. V podstate obsahuje tento krok tri fázy:

a) vymýšľanie návrhov riešení,
b) vyberanie návrhov, ktoré stranám vyhovujú,
c) dojednávanie riešení z vyhovujúcich návrhov.

Tieto tri fázy v kroku 5 sa pri mediácii prekrývajú a nadväzujú tesne jedna za druhou. Strany navrhujú a odmietajú riešenia, zrazu si niečo vyberú, odmietajú vyjednávať, ale pri tom zrazu navrhnú ústupový krok – preto napriek tomu, že všetka aktivita pri vymýšľaní nápadov na riešenia je na stranách, mediátor je v tejto fáze nadmieru aktívny (ak je to potrebné) pomáha diskusiu viesť od veľmi odlišných (aj protikladných) nápadov k vyjednávaniu spoločnej dohody.

6. Napísanie dohody – hľadanie najpresnejšej formulácie dohody a jej napísanie.

Keď si v poznámkach spíšete všetky čiastočné alebo ukončené dohody k jednotlivým sporným bodom, navrhnite stranám, že im spíšete formuláciu dohody. Spísanie dohody takisto slúži ako doklad o tom, že mediácia sa urobila a ako presný zápis toho, na čom sa strany dohodli pri riešení ich sporu.

7. Záver – poďakovanie stranám, podporenie strán v plnení dohody, ponúknutie ďalších stretnutí v prípade potreby.

CENNÍK MEDIAČNÝCH SLUŽIEB

platný od 15.5.2017

Úvodná konzultácia
Úvodná konzultácia do 30 minút bezplatne
nad 30 minút 30 € / za začatú hodinu
Mediácia v občianskych sporoch
Mediácia v občianskych sporoch (susedské, rodinné, manželské, komunikačné spory…) – NEMAJETKOVÉ 30 € / za začatú hodinu
Mediácia v občianskych sporoch (susedské, rodinné, manželské, komunikačné spory…) – MAJETKOVÉ do 1990€ alebo ak hodnota sporu nie je známa 75€ / za začatú hodinu
nad 1990€ 85€ / za začatú hodinu
Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore
Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore  -NEMAJETKOVÉ SPORY Fyzické osoby 35 € / za začatú hodinu
Právnické osoby 80 € / za začatú hodinu
Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore – MAJETKOVÉ SPORY do 3300€ 250€ + 10% z hodnoty nad 1500€
od 3300 – 6600€ 330€ + 10% z hodnoty nad 3300€
od 6601 – 16600€ 660€ + 7% z hodnoty nad 6600€
od 16601 – 32900€ 1360€ + 5% z hodnoty nad 16601€
od 32901 –  66499€ 2490€ + 2% z hodnoty nad 32900€
nad 66499€ 3490€ + 1% z hodnoty nad 66499€
Mediácia v štátnom sektore, samospráve a zdravotníctve
Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania) –
NEMAJETKOVÉ  SPORY A PRACOVNOPRÁVNE SPORY
40  € / za začatú hodinu
Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania) – MAJETKOVÉ SPORY do 3300€ 200€ + 10% z hodnoty nad 1500€
od 3300 – 6600€ 280€ + 7% z hodnoty nad 3300€
od 6601 – 16600€ 530€ + 5% z hodnoty nad 6600€
od 16601 – 32900€ 990€ + 3% z hodnoty nad 16601€
od 32901 – 66499€ 1990€ + 2% z hodnoty nad 32900€
nad 66499€ 2990€ + 1% z hodnoty nad 66499€