Dobrá správa pre každú rodinu a jednotlivca v Brezne a okolí

Rodina a jej najzraniteľnejší členovia, deti, potrebujú často pomoc a podporu. Problém nastáva, keď kvalifikovaní pracovníci nie sú poruke. Nezisková organizácia MISERICORDIA vľak bola úspešná pri realizácií projektu, ktorého cieľom je zlepšenie sociálnej situácie rodiny a jednotlivca, zlepšenie rodinných a medziľudských vzťahov, či napríklad riešenie výchovných problémov detí prostredníctvom poskytovania služieb a pomoci na komunitnej úrovni.

Výsledkom je vytvorenie inovatívneho nízkoprahového klubu pre deti a mládež v meste Brezno v rámci  projektu: „MISERICORDIA n.o. – cesta k znižovaniu sociálnych, rodinných a výchovných problémov v okrese Brezno prispeje k riešeniu týchto problémov.

Cieľom našej neziskovej organizácie je realizáciou projektu dosiahnuť, aby sa na procese pomoci a podpore rodiny podieľali všetci jej členovia. Odborný tím v  zložený zo soc. pracovníkov, asistentov soc. práce, psychológov,a špeciálnych pedagógov bude vytvárať podmienky pre dobrovoľnú spoluprácu rodiny a jej členov na riešení svojich sociálnych, rodinných a výchovných problémov.

V rámci projektu sa budú vykonávať akreditované sociálne programy podľa § 11 ods. 1 písm. a/c/d/e zákona č. 305/2005 Z.z. SPOaSK (vrátane supervízie) s využitím rôznych metód, techník a postupov s cieľom pre konkrétnu rodinu pripraviť konkrétny plán sociálnej práce, ktorý budeme spoločne s rodinou realizovať a napĺňať, tak aby bola rodine poskytnutá komplexná, cielená a odborná pomoc.

Komu je pomoc určená ?

Deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
  • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ide o osoby, resp. rodiny so sociálnymi, výchovnými, rodinnými problémami, kde sa prejavujú problémy detí v rodine a škole, problémy v medziľudských vzťahoch, kde sú ohrození členovia rodiny iným členom rodiny.

Viac sa dozviete priamo u nás – neváhajte a kontaktujte nás na 0915 165 800, alebo osobne na adrese Nálepkova 7, Brezno.

 

 

Rýchly kontaktný formulár (odosiela email na misericordia@misericordia.sk)