Akreditované programy

Nezisková organizácia MISERICORDIA,n.o. je držiteľom akreditácie na realizáciu opatrení SPOD a SK podľa ustanovení § 17 ods.4 zákona číslo 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre klientov na území Slovenskej republiky a § 11 ods.1 písm. a/c/d/e zákona 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre klientov na území Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nezisková organizácia vznikla v roku 2008 a svoju činnosť vykonáva na adrese Nálepkova1190/ 7 Brezno. Nezisková organizácia má zriadené svoje centrum na vykonávanie aktivít a poskytovanie sociálnych služieb na adrese Nálepkova 1190/7 Brezno – plne vybavené priestory na administratívne, individuálne a komunitné aktivity a na realizáciu priorít. Nezisková organizácia MISERICORDIA,n.o. je vedená v registri Banskobystrického samosprávneho kraja ako neverejný poskytovateľ. Vykonáva:

  • Sociálne poradenské a prevenčné aktivity ( neverejní poskytovatelia a akreditované subjekty
  • Terénne sociálne služby a podporné sociálne služby ambulantnou formou podľa Okresov ( neverejní poskytovatelia a obce)

Cieľom realizácie akreditovaných programov je dosiahnuť, aby sa na procese pomoci a podpore rodiny podieľali všetci jej členovia. Akreditované sociálne programy podľa a § 11 ods.1 písm. a/c/d/e zákona 305/2005 Z.z. o sociálno- právnej ochrane detí a sociálnej kuratele ako aj supervízia, ktorá využíva rôzne techniky a metódy a postupy na to, aby rodine bola poskytnutá komplexná a odborná pomoc. Cieľovou skupinou sú teda deti plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPO a SK. Osoby, ktoré majú rôzne sociálne, rodinné a výchovné problémy, alebo sú ohrození členovia rodiny inými členmi rodiny.

Výchovno – skupinový program, sociálno – skupinový program a výchovno – rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním , alebo s poruchami správania, zameraný na odstránenie, alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa a jeho porúch správania , na rozvoj sociálnych zručností realizovaný ambulantnou, celodennou pobytovou formou za účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú v zmysle ustanovení §17 ods.4 zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Cieľom programov je terénna sociálna práca vykonávaná v prirodzenom prostredí dieťaťa, doprevádzanie rodičov a následná rekreácia a odpočinok, socializácia a výchova k samostatnosti, nové podnety, ktoré by sa dali premietať do činnosti počas pobytu. Program musí okrem naplnenia cieľov realizácie opatrení SPO a SK poskytnúť klientom pestrosť, vyváženosť a zaujímavosť aktivít.

Chcete sa dozvedieť viac?