Centrum včasnej intervencie

Čo je služba včasnej intervencie?

Služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba (podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.), ktorá sa poskytuje dieťaťu od narodenia do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin rizikový, alebo ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a rodine tohto dieťaťa.

Služba je poskytovaná terénnou formou (v domácom prostredí rodiny) na území Banskobystrického samosprávneho kraja alebo ambulantnou formou v sídle CVI MISERICORDIA Brezno.

V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme:

1. špecializované sociálne poradenstvo;

2. sociálnu rehabilitáciu;

3. stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím;

4. preventívne aktivity;

5. komunitnú rehabilitáciu.

Náš odborný tím dochádza priamo do rodiny, kde poskytujeme odbornú pomoc a poradenstvo podľa potrieb rodiny v prirodzenom prostredí. Rodičom prinášame dôležité informácie a zároveň sprevádzame rodinu v starostlivosti a výchove dieťaťa.

Rodinám ponúkame:

partnerský prístup;
• sprevádzanie a podporu rodiny;
• výchovné  poradenstvo, poradenstvo v oblasti komunikácie a rozvoja reči, pohybového vývinu dieťaťa, stimulácie zmyslového vnímania a iné;
pomoc pri úprave domáceho prostredia vzhľadom na potreby dieťaťa so zdravotným znevýhodnením;
informačné poradenstvo pre rodičov, sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská;
podporu pri zaraďovaní dieťaťa do vhodného predškolského či školského zariadenia;
sociálne poradenstvo v oblasti dávok, kompenzácií;
• priestor pre skupinové stretnutia rodičov;
informácie o možnostiach získania finančných prostriedkov – OZ, 2%, granty a nadácie
požičiavanie stimulačných pomôcok, hračiek a odbornej literatúry a pomoc pri ich výbere;
prednášky, besedy pre rodičov a webináre.

Veríme, že každé dieťa sa najlepšie vyvíja v rodine a s rodinou...

Náš tím a kontakty

Náš odborný tím tvorí: psychológ, špeciálny a sociálny pedagóg, sociálny pracovník, externí spolupracovníci (logopéd, zdravotník), dobrovoľníci.

JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová

riaditeľka neziskovej organizácie MISERICORDIA, n.o a odborný garant CVI

Mgr. Marcela Melicherová

psychológ CVI

Ing. Bc. Renata Krasková

sociálny pracovník CVI

PhDr. Božena Berčíková

sociálny pracovník CVI

Mgr. Oľga Giertliová

špeciálny a sociálny pedagóg CVI

Mgr. Mária Pohorelcová

poradca včasnej intervencie CVI

Chcete sa dozvedieť viac?