Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Vznik organizácie

Nízkoprahová sociálna služba pre rodinu a dieťa bola Neziskovou organizáciou MISERICORDIA n.o., zaregistrovaná v 17.3.2017 za účelom poskytovania služieb v nízkoprahovom klube pre deti a mládež, ktorý poskytuje sociálne služby deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodiny. V súčasnosti sa táto činnosť pri poskytovaní služby rozšírila o cieľovú skupinu ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže a to od veku 7 rokov a až do 35 rokov života. Je určená pre pre jednotlivcov a ich rodiny. Služba patrí do siete ambulantných a terénnych služieb poskytovaných neziskovou organizáciou MISERICORDIA n.o. pričom kapacita zariadenia je 10.

Smerovanie a zameranie

V rámci vzájomnej spolupráce vytvoríme plan sociálnej rehabilitácie, ktorý budeme realizovať tak, aby bola rodine poskytnutá kvalitná komplexná odborná pomoc.
Rozsah poskytovanej sociálnej služby je vždy určený aktuálnou potrebou klienta- poskytujeme:
• sociálne poradenstvo
• sociálnu rehabilitáciu
• preventívne aktivity
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
• pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
• záujmovú činnosť
• krízovú intervencia

sociálne služby majú nízkoprahový charakter, sociálne služby sú poskytované bezplatne
Cieľová skupina sú osoby ako jednotlivci, ale aj ich rodiny, ktoré majú rôzne druhy problémov, či už sociálne, rodinné, výchovné. Tieto problémy, prirodzene zasahujú aj rodinu ako celok. Do riešenia problému sa snažíme zapojiť aj rodinných príslušníkov. K problémom pristupujeme holisticky – preto je tu k dispozícií náš tím v zložení sociálny pracovník, špeciálny pedagóg a psychológ.
Väčšina problémov s ktorými prijímatelia sociálnej služby prichádzajú sa nedá vyriešiť ,, instantne“- hneď, pracujeme prostredníctvom dohodnutých stretnutí. ( Plán sociálnej rehabilitácie)
Pri problémoch, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie pracujeme s prijímateľom v režime ,, krízovej intervencie“-
Cieľová skupina je špecifikovaná na základe služieb poskytovaných v organizácii, v rámci vlastnej vyhľadávacej činnosti pri výkone terénnej sociálnej práce, realizácii akreditovaných programov SPODaSK a sieťovaním služieb v organizácii a sieťovaním so spolupracujúcimi subjektami, odporúčaných p. Fízerovou zo „Zdravých komunít“.. Veľmi úzko spolupracujeme aj s UPSVR Brezno.

Naša vízia do budúcnosti

Vytvorením tzv. bezpečného prostredia pre prijímateľov sociálnej služby ako jednotlivcov skupiny a komunity sa zameriavame na zachovanie, udržanie, alebo rozvíjanie a posilňovanie samostatnosti, zodpovednosti a posilňovanie rozhodovacej kompetencie. A to hlavne u klientov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a trpia materiálnou, alebo inou depriváciou. Naša vízia je však postupne prepájať jednotlivcov, skupiny a komunity, ktorý nemajú žiadny typ znevýhodnenia s jedincami, skupinami, či komunitami, ktoré sú so sociálne znevýhodneného prostredia, prípadne trpia materiálnou depriváciou. Vytvoríme tak rovnaké príležitosti pre všetkých – inklúzia.

Sieťovaním pestrosti služieb, ktoré nezisková organizácia ponúka vytvárame optimálne podmienky pre rozvoj jednotlivca, skupiny, či komunity a snažíme sa ho tak pripraviť na samostatný život.

Kontakty

JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová

Riaditeľka neziskovej organizácie Misericordia, n.o a odborný garant nízkoprahovej sociálnej služby pre dieťa a rodinu

Mgr. Katarína Račáková

Odborná pracovníčka nízkoprahovej služby, sociálna pracovníčka

Ing. Iveta Chalúpková

Pracovníčka nízkoprahovej sociálnej služby - špeciálny pedagóg

Mária Náterová Golianová

Kurzy a vzdelávanie - administratíva

Mgr. Miriama Oceľová

Externá psychologička a lektorka

Anna Malachovská

Externá účtovníčka a lektorka kurzu účtovníctva

Chcete sa dozvedieť viac?