Vzdelávanie a kurzy

Kurz OPATROVANIA

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Držiteľ akreditácie: MISERICORDIA n.o, Strakovo 733/7, 976 52 Čierny Balog

Číslo akreditácie:
Číslo spisu 17984/2019-M-OAK číslo záznamu: 60991/2019

Ukončenie kurzu:
záverečnou skúškou kde absolvent získa pracovnú kvalifikáciu a osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku na vyžiadania aj v anglickom jazyku.

Trvanie kurzu:
35 dní v rozsahu 236 hodín.
Teoreticá časť – 160 hodín
Prakrická časť – 76 hodín

Absolvovanie teoretickej časti:
MISERICORDIA n.o., Nálepkova1160/7 977 01 Brezno (pripadne naplnenia kurzu je možné kurz absolvovať podľa dohody)

Absolvovanie praktickej časti:
v zariadení Domova sociálnych služieb

Kurz otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

Komu je kurz určený?
Opatrovateľský kurz je určený opatrovateľkám/om pracujúcim na Slovensku a v EÚ. V súčasnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou pre prácu opatrovateľky/a

Čo získate na kurze?
Na kurze je možné získať poznatky starostlivosti o dospelého človeka. Opatrovateľské techniky, opatrovanie pri systémových ochoreniach, základy fyzioterapie, laickú prvú pomoc a iné.
Na základe teoretických vedomosti je absolvovaná prax pod dozorom skúseného opatrovateľa.

– Cena kurzu: od 330€ –

Kurz je možné absolvovať prostredníctvom RE-PASu bezplatne pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie po schválení Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Kurz ÚČTOVNÍK

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Držiteľ akreditácie:
MISERICORDIA n.o, Strakovo 733/7, 976 52 Čierny Balog

Číslo akreditácie:
3674/2020/101/1

Požadované vzdelanie:
minimálne stredoškolské

MODULY:

– podvojné účtovníctvo – rozsah kurzu 120 hodín
– jednoduché účtovníctvo – rozsah kurzu 60 hodín
– mzdové účtovníctvo a personalistika – rozsah kurzu 60 hodín
– právne minimum personalistu – rozsah kurzu 16 hodín

Každý modul je možné absolvovať aj jednotlivo.

Trvanie všetkých modulov spolu: 9 týždňov v rozsahu 240 hodín.

Ukončenie kurzu:
záverečnou skúškou kde absolvent získa pracovnú kvalifikáciu a osvedčenie

Absolvovanie kurzu:
MISERICORDIA n.o., Nálepkova1160/7 977 01 Brezno
(pripadne naplnenia kurzu je možné kurz absolvovať podľa dohody)

Kurz otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

Pre koho je kurz určený?
Pre začiatočníkov, ale aj pokročilých pre získanie odbornej kvalifikácie.
Už ste sa v minulosti s jednoduchým, podvojným, alebo mzdovým  účtovníctvom stretli? Príďte si na kurz osviežiť vedomosti a zistiť, čo sa zmenilo v zákone.

Čo sa na kurze naučíte?

Podvojné účtovníctvo – absolvent ovláda právne a daňové predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve. Je schopný samostatne účtovať vo všetkých účtovných prípadoch, vie zostaviť účtovnú závierku a spracovať daňové priznanie. Vie viesť, spracovať, kontrolovať a archivovať účtovné doklady a iné písomnosti. Vie zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme, v účtovnom programe OMEGA spoločnosti KROS a.s.

Jednoduché účtovníctvo – absolvent má odborné znalosti z účtovných a daňových zákonov, má zručnosti a vedomosti z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať o všetkých účtovných operáciách a zostaviť účtovnú závierku. Je zorientovaný v problematike jednoduchého účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Oboznámi sa s právami a povinnosťami SZČO. Jednoduché účtovníctvo sa realizuje v účtovnom programe ALFA+ spoločnosti KROS a.s.

Mzdové účtovníctvo a personalistika – absolvent získa znalosti z účtovných a daňových zákonov, má zručnosti a vedomosti z oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Pozná a ovláda príslušné právne normy, zásady vedenia a účtovania miezd, základy pracovnoprávnych vzťahov. Má praktické skúsenosti s vedením účtovníctva a personalistiky na počítači. Ovláda praktické spracovanie podkladov pre výpočet miezd, odvodov do poisťovní a dane z príjmov zo závislej činnosti. Vie spracovať hlásenie pre poisťovne a daňový úrad v mzdovom programe OLYMP spoločnosti KROS a.s

Právne minimum personalistu – absolvent má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti personalistiky. Pozná postupy pri zamestnávaní zamestnancov, ovláda praktické spracovanie podkladov pre výpočet miezd, registračných a oznamovacích povinností, tlačív a formulárov vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy.

Počas kurzu je teoretická časť aplikovaná do praktickej v programe KROS pod dohľadom skúseného lektora.

– Cena kurzu: od 720€ –

Kurz je možné absolvovať prostredníctvom RE-PASu bezplatne pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie po schválení Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Kurz INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Držiteľ akreditácie:
PhDr. Gabriela Zaťková, Lehota pod Vtáčnikom

Číslo akreditácie:
Číslo spisu 17712/2019-M-OAK číslo záznamu: 55146/2019

Požadované vzdelanie:
minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, resp. osobitné kvalifikačné podmienky

Komu je určený?
Záujemcom, ktorí majú záujem pracovať v zariadeniach sociálnych služieb alebo priamo v domácnosti klienta, ktorý je odkázaný na pomoc iných.

Celkový rozsah kurzu:
150 hodín

Učebná osnova:
I. Teória + cvičenia (rozsah 100hodín)
II. Odborná prax ( rozsah 50 hodín)

Absolvovanie teoretickej časti:
MISERICORDIA n.o., Nálepkova1160/7 977 01 Brezno (pripadne naplnenia kurzu je možné kurz absolvovať kurz podľa dohody)

Absolvovanie praktickej časti:
v zariadení Domova sociálnych služieb

Kurz otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

Bližšie informácie o kurze:

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu Inštruktor sociálnej rehabilitácie:
– Má teoretické vedomosti týkajúcej sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
– Dokáže zabezpečiť dôstojný a maximálne hodnotný život pre človeka so zdravotným znevýhodnením.
– Nadobudne vedomosti potrebné pre prácu s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a hlavnú orientáciu v sociálnej rehabilitácii ako systému opatrení zameraných na pomoc pri integrácii človeka do spoločnosti.
– Pozná možnosti, systém tvorby a napĺňania individuálnych plánov rozvoja osobnosti.
– Získa prehľad (podľa potreby skupiny) v sociálnych terapiách a ich možnostiach uplatňovania sociálnej rehabilitácii (muzikoterapia, arteterapia, animoterapia, ergoterapia a pod.) prostredníctvom praktických cvičení a konzultácií.
– Je schopný poskytnúť poradenstvo a rozvíjať sociálnu komunikáciu klienta.

Forma vzdelávania: kombinovaná prezenčná s dištančnou.

– Cena kurzu: od 380€ s DPH –

Kurz je možné absolvovať prostredníctvom RE-PASu bezplatne pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie po schválení Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Kurz LEKTOR

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Držiteľ akreditácie:
MISERICORDIA n.o, Strakovo 733/7, 976 52 Čierny Balog

Číslo akreditácie:
3674/2020/70/1

Požadované vzdelanie:
minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Trvanie kurzu:
v rozsahu 100 hodín

Ukončenie kurzu:
záverečnou skúškou kde absolvent získa pracovnú kvalifikáciu a osvedčenie

Absolvovanie kurzu:
MISERICORDIA n.o., Nálepkova1160/7 977 01 Brezno
(pripadne naplnenia kurzu je možné kurz absolvovať podľa dohody)

Kurz otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

Pre koho je kurz určený?
Pre osoby so záujmom pôsobiť v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých.
Pre začiatočníkov, ale aj pokročilých lektorov bez odbornej kvalifikácie, trénerov, osobností, ktorý môžu ďalej ponúknuť svoje vedomosti a zručnosti pre ďalšie vzdelávanie, školenie, mentorovanie.

Čo získate na kurze?
Prednášajúci lektor Vám odovzdá svoje skúsenosti, praktické lektorské zručnosti pre prácu lektora, získate vedomosti v oblasti vzdelávania dospelých.
Pozná nároky na osobnosť profesijne kompetencie lektora, vie identifikovať stratégie vo vzdelávaní dospelých, formovať a stanoviť základné ciele vzdelávania, zákonitosti tvorby učiva, zvoliť adekvátne metódy a formy vzdelávania a aplikovať do lektorskej praxe techniky sebapresadzovania. Vie pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovať obsah vzdelávania a použiť moderné technológie a vzdelávacie metódy. Má komunikačné zručnosti potrebné na výkon lektorskej činnosti.

– Cena kurzu: od 330€ –

Kurz je možné absolvovať prostredníctvom RE-PASu bezplatne pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie po schválení Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Kurz MEDIÁTOR

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Držiteľ akreditácie:
VZIN, Vzdelávací Inštitút o.z. Prievidza

Číslo akreditácie:
3455/2017/50/2

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské druhého stupňa

Trvanie kurzu:
v rozsahu 200 hodín

Ukončenie kurzu:
záverečnou skúškou kde absolvent získa pracovnú kvalifikáciu a osvedčenie.

Absolvovanie kurzu:
MISERICORDIA n.o., Nálepkova1160/7 977 01 Brezno (pripadne naplnenia kurzu je možné kurz absolvovať kurz podľa dohody)

Kurz otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

Viac informácií nájdete tu – VZIN – Kurz mediátor.

Kto je MEDIÁTOR?
Ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu a riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Pre koho je určený?
– manažérom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, primátorom a starostom, poslancom, zamestnancom samosprávy a školskej správy

Pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.

– Cena kurzu: od 650€ –

Kurz je možné absolvovať prostredníctvom RE-PASu bezplatne pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie po schválení Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Mám záujem o kurz

V prípade záujmu o kurz nás neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom alebo vyplnením formuláru.

Chcete sa dozvedieť viac?