O nás

MISERICORDIA N.O.

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. poskytuje pomoc, podporu, základné a špecializované sociálne poradenstvo. Klientom, ako prijímateľom sociálnej služby, poskytuje sociálne poradenstvo na individuálnej úrovni podľa typu problému. Realizuje aj skupinové aktivity, ktoré prispievajú k aktívnemu tráveniu voľného času a k eliminácií negaivnych sociálno – patologických javov. Služba je bezplatná.

MISERICORDIA logo

Organizačné zložky

Organizácia sa delí na tri zložky. Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje pomoc ľuďom v kríze pri riešení ich problémov životnej situácie formou krízovej intervencie.

Centrum včasnej intervencie podáva pomocnú ruku celým rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom vo veku od 0 do 7 rokov. Odborný tím poskytuje psychologické a pedagogické poradenstvo, sprevádza rodičov a dieťa a poskytuje jej pomoc.

MISERICORDIA n.o. tiež poskytuje aj možnosť vzdelávania sa formou kurzov, kde odborní lektori poskytujú kvalifikované vzdelanie nadobudnuté praxou. MISERICORDIA, n.o. súčasne prevádzkuje aj Detské jasle a centrum pre rodinu.

Výhodou organizácie je možnosť sieťovania – na základe zistenia typu problému klient prechádza jednotlivými službami a pomoc mu poskytuje celý odborný tím.

Zriaďovateľom MISERICORDIA n.o. je občianske združenie PARADISO o.z. Riaditeľkou a zároveň aj garantkou poskytovania nízkoprahovej sociálnej služby a služby včasnej intervencie, je JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová.

Ak sa rozhodnete prijať pomocnú ruku, kontaktujte nás.

Spoznajte nás

Meno Priezvisko

funkcia

Meno Priezvisko

funkcia

Meno Priezvisko

funkcia